+90 216 580 89 89  |  info@aktdenetim.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.
Bağımsız Denetim Hizmetleri
Sermaye Piyasası Kuruluna Tabi İşletmelerde Bağımsız Denetim
     
Ortakların ve Sermaye Piyasası Kurumlarının kamuya açıklanacak veya SPK tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile finansal bilgilerin doğruluğunun, gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek tespiti Denetim Raporuna bağlanmasıdır.
     
Diğer Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz
     
SPK ve EPDK’ya tabi işletmeler dışında diğer tüm işletmelere de arzuları doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya diğer lokal ve yabancı mevuzata göre bağımsız denetim hizmetleri sunulması ve yurtiçi ve yurtdışı raporlamalar yapılması,

Enflasyon muhasebesi uygulamaları,

Mali tabloların çeşitli muhasebe standartları doğrultusunda düzenlenmesi ve konsolide edilmesi,

Halka açılma, devir, birleşme, bölünme ve hisse değişimi gibi durumlarda yapılacak özel bağımsız denetim hizmetleri sunulması.
® 2007 | Tüm Hakları Saklıdır.